Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Hållbarhetslöften för miljön

För att snabba på takten i miljöarbetet har länsstyrelsen arbetat fram åtgärdsprogram.

Det är länets kommuner, organisationer och privata aktörer som uppmanas att bidra genom att teckna hållbarhetslöften. Genom att teckna hållbarhetslöften förbinder sig aktörerna att genomföra ett eget urval av åtgärder ur programmet till år 2024.

Tierps kommuns hållbarhetslöften

Löften för klimatet

 • Öka transporteffektivitet och fossilfri mobilitet
 • Fossilfria tjänstefordon och fossilfri arbetspendling
 • Minska klimatpåverkan från flygresor
 • Minska klimatpåverkan från godstransporter
 • Minska klimatpåverkan från arbetsmaskiner
 • Främja laddinfrastruktur eller tankmöjlighet av fossilfria drivmedel
 • Återvätning av torvmark
 • Öka kolinlagring i jordbruket
 • Öka kolinlagring i byggmaterial och biokol
 • Utforma skötsel av grönytor för att öka kolinlagring
 • Öka kunskap, delaktighet och engagemang
 • Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar
 • Minska plastens klimatpåverkan

Löften för biologisk mångfald

 • Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag
 • Bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö
 • Bevara och återskapa våtmarker
 • Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn
 • Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade område
 • Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd
 • Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
 • Öka variationen i åkerlandskapet
 • Minska negativ påverkan på biologisk mångfald från växtskyddsmedel
 • Motverka invasiva främmande arter
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
 • Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
 • Bevara och öka biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster
 • Inspirera länsinvånare till hållbara val som gynnar biologisk mångfald.
 • Integrera biologisk mångfald i hållbar utveckling i skola och förskola
 • Genomför utbildnings- och informationsinsatser om biologisk mångfald för beslutsfattare

Löften för vatten

 • Smart vattenanvändning
 • Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs
 • Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola och förskola
 • Genomför utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare kopplat till vatten som resurs
 • Ta hänsyn till vatten som resurs vid upphandling och inköp av varor och tjänster
 • Hållbar vattenplanering
 • Minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp
 • Minska belastning av näringsämnen från exempelvis primärproduktion, livsmedelsförädling, hästhållning och andra verksamheter
 • Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen
 • Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från reningsverk och dagvatten
 • Minska belastning på yt- och grundvatten från förorenade områden och/eller pågående verksamheter
 • Öka kunskap och förståelse kopplat till miljöskadliga ämnen
 • Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden

Löften för hållbar samhällsutveckling

 • Fysisk planering som minskar miljö- och hälsopåverkan
 • Exploatering med hänsyn till hälsa och miljö
 • Minska miljö- och klimatpåverkan från transporter och resande
 • Resurseffektiv och kemikaliesmart bygg- och anläggning
 • Förvaltning och utveckling av befintlig bebyggelse, infrastruktur och miljöer
 • Öka återbruk, förebygg avfall, minska nykonsumtion av material och varor
 • Minska miljö- och hälsopåverkan från material och varor
 • Stärka hållbar livsmedelskonsumtion och produktion