Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Naturvårdspolicy

Visionen för Tierps kommun framhåller den goda livsmiljön, som innebär mycket goda och varierade boendemiljöer och en rik fritid med natur och kultur in på knutarna, samt en mycket bra livsmiljö för barn och ungdomar. Naturvården är en självklart viktig uppgift för kommunen.

Tierps kommun ska enligt visionen vara en föregångare i omställningen till ett
hållbart samhälle. Natur och grönska har en central roll då de bidrar med flera
ekosystemtjänster, exempelvis dagvattenhantering och luftrening, samt ökar den
fysiska och psykiska hälsan hos invånarna.

Naturvård för Tierps kommun handlar om att underlätta utevistelse och främja
naturkontakt, då det skapar ett engagemang hos allmänheten vilket på sikt stärker
naturens status. Det handlar om att bevara biologisk mångfald och att förvalta
naturresurser samt natur- och grönområden utifrån ett långsiktigt och hållbart
perspektiv. Det handlar inte minst om att sprida information och kunskap om natur
och naturvård, för genom ökad kunskap ökar också förståelsen för ekosystemen.

Syfte

Syftet med naturvårdspolicyn är att säkerställa att Tierps kommun har god tillgång
till en rik och varierad natur med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation
för alla. I samhällsutvecklingen ska hänsyn tas till naturens befintliga strukturer och
genom ekologisk kompensation ska grönblå infrastruktur och ekosystemtjänster
stärkas. Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas och kommunens
natur- och grönområden samt naturresurser ska förvaltas med fokus på långsiktig
hållbarhet.

Omfattning

Naturvårdspolicyn styr beslut kopplade till kommunens och de kommunala
bolagens markinnehav. Den vägleder även kommunens värderingar och
bedömningar i ärenden som rör den geografiska kommunen. Informations- och
kunskapsinsatserna omfattar såväl kommunanställda, förtroendevalda som
allmänheten.

Naturvårdspolicyn för Tierps kommun uttrycks i sex lika
starka punkter

1. Ägande

Tierps kommun ska äga mark för det tätortsnära friluftslivet samt för skolors och
förskolors behov av grönområden. Mark av stort värde för den biologiska
mångfalden och/eller för friluftslivet ska inte säljas. Vartefter att tätorterna växer
ska både mark för det tätortsnära friluftslivet och attraktiv bytesmark köpas in.
Målet med kommunens tätortsnära skogsägande ska vara att bevara och skapa
sociala och biologiska värden.

2. Vård

Tierps kommun ska vårda den mark vi äger med ett landskapsekologiskt och
kulturhistoriskt perspektiv, samt medverka till att värdefulla hävdberoende marker
vårdas. Tätortsnära skog, parkmark och grönområden ska främja den biologiska
mångfalden och erbjuda människor en miljö som stimulerar till lek och utevistelse.
Kommunen ska i sin markskötsel vara ett föredöme genom att visa upp alternativa
skötselmetoder och lägga stor vikt på natur- och rekreationsvärden. Trädfällning
utöver planerade skötselinsatser ska ske restriktivt, om det inte rör sig om riskträd.
Produktionsskogen ska skötas på föredömligt sätt för att vara attraktiv bytesmark.
Tierps kommun ska ta en aktiv roll i att hindra spridningen och effekterna av
invasiva arter och andra problemarter.

3. Planering

Tierps kommun ska i sin planering utgå från de naturgivna förutsättningarna och det
kulturhistoriska sammanhanget, samt ta vara på områdens befintliga
ekosystemtjänster och grönblå infrastruktur. I formandet av det hållbara samhället
ska erforderliga friytor för skolorna samt närhet till grönområden för
kommuninvånarna prioriteras högt. När natur- och grönytor tas i anspråk ska detta
kompenseras för att säkerställa och utveckla ekosystemtjänsters funktion. Träd och
vegetation ska värderas både utifrån de ekosystemtjänster och de estetiska värden
som de bidrar med. Ekonomisk värdering av träd sker enligt Alnarpsmodellen, med
utrymme för högre värdering av träd som är särskilt viktiga för naturvården.
Naturvårds- och friluftslivsaspekterna vid sjöar, vattendrag och kust är särskilt
viktiga och områden med höga naturvärden, skyddsvärda biotoper och lokaler för
hotade arter ska inte exploateras.

4. Säkerställande

Tierps kommun ska aktivt medverka till att områden av betydelse för den sociala
naturvården, kulturmiljövården och den biologiska mångfalden säkerställs på ett
ändamålsenligt sätt. Tierps kommun ska aktivt medverka till att hotade arter, såväl
nationellt som regionalt och lokalt sett, bevaras. Säregna träd och andra
naturföremål, exempelvis stora stenblock och jättegrytor, som är speciella bör ges
skydd som naturminne.

5. Utbildning

I Tierps kommun ska naturskoleverksamhet ingå som en naturlig del i
undervisningen på alla stadier. Tjänstepersoner och förtroendevalda med ansvar för
naturvårdsfrågor ska utbildas i naturvård och få en ökad förståelse för de ekologiska
sambanden i naturen. Utbildningen ska även innefatta hur naturen bidrar till
hållbara samhällen genom ekosystemtjänster, samt naturens betydelse för
besöksnäringen och de areella näringarna.

6. Information

Att vistas i naturen skapar delaktighet och engagemang för naturvårdsfrågor.
Genom att informera om naturvärden och ekologi ökar allmänhetens intresse och
förståelse för naturvård, som på sikt kan locka fler till att hitta ut i naturen. Boende
och besökande i Tierps kommun ska därför erbjudas information om naturen och
hur den vårdas via hemsidan, sociala medier, broschyrer, iordningställda
naturområden och vid olika evenemang. Kommunen ska dessutom genomföra
medborgardialog med invånare och intresseorganisationer inför större
naturvårdsinsatser, för att ta tillvara på allmänhetens kunskap och intressen.