Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1036 - Siggbo trädgårdsstad

Planens syfte: att göra det möjligt att bygga ut Tierps köping med ett område för blandad bebyggelse, främst bostäder, med trädgårdsstadskaraktär.

Planens huvuddrag: Planen möjliggör för ett stort område av tidigare icke planlagd mark att nu bebyggas med bostäder, handel, skolor, vård m.m. för att på så vis skapa förutsättningar för en helt ny stadsdel att växa fram.

Status: Planen har fått laga kraft 2018-07-05

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lagakraftbevis.pdföppnas i nytt fönster 182 kB 2018-07-06 13.02
DP 1036 Siggbo - Kungörelse vid lagakraft 2018-07-05.pdföppnas i nytt fönster 32 kB 2018-07-06 13.03
0. Kungörelse om antagande.pdföppnas i nytt fönster 384 kB 2018-06-13 10.01
1. Dp 1036 Siggbo_Antagandehandling_Plankarta_20180509 - LAGA KRAFT 20180705.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-07-17 09.48
1. Dp 1036 Siggbo_Antagandehandling_Plankarta_20180509 - FÄRG.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2018-06-13 10.01
2. Planbeskrivning antagande.pdföppnas i nytt fönster 8 MB 2018-06-13 10.01
3. Granskningsutlåtande ink. yttranden.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-06-13 10.01
4. Samrådsredogörelse ink. yttrande och samrådsmöte.pdföppnas i nytt fönster 28 MB 2018-06-13 10.01
5. MKB antagandehandling.pdföppnas i nytt fönster 7 MB 2018-06-13 10.01
6.1.1 MUR_inkl_Bilagor.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2018-06-13 10.01
6.1.2 Teknisk PM Geoteknik_inkl_Bilagor_20170303 (1).pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-06-13 10.01
6.1.3 GEO1 _GEO7.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-06-13 10.01
6.2.1 Beräknings PM skyddsvall.pdföppnas i nytt fönster 595 kB 2018-06-13 10.01
6.2.2 Bilagor Beräknings PM skyddsvall.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2018-06-13 10.01
6.2.3 GEO1_GEO11.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-06-13 10.01
6.3.1 MUR inkl Bilagor.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2018-06-13 10.01
6.3.2 PM Geoteknik - Siggbobäcken Översiktlig erosions - och stabilitetsutredning Inkl Bilagor.pdföppnas i nytt fönster 19 MB 2018-06-13 10.01
6.3.3 Ritningar_GEO1 _GEO11.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-06-13 10.01
6.4 Hydrogeologisk_undersökning_Siggbo_Tierp-2017-11-30.pdföppnas i nytt fönster 338 kB 2018-06-13 10.01
7. Dagvattenutredning Detaljplan Siggboområdet.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2018-06-13 10.01
8. PM Miljöteknisk markundersökning.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2018-06-13 10.01
9. NVI_Siggebobäcken_170203.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2018-06-13 10.01
10.1 PM VA.pdföppnas i nytt fönster 39 kB 2018-06-13 10.01
10.2.1 Dagvatten Norr.pdföppnas i nytt fönster 608 kB 2018-06-13 10.01
10.2.2 Dagvatten Söder.pdföppnas i nytt fönster 391 kB 2018-06-13 10.01
10.3.1 Spillvatten Norr.pdföppnas i nytt fönster 597 kB 2018-06-13 10.01
10.3.2 Spillvatten Söder.pdföppnas i nytt fönster 450 kB 2018-06-13 10.01
10.4.1 Vatten norr.pdföppnas i nytt fönster 608 kB 2018-06-13 10.01
10.4.2 Vatten Söder.pdföppnas i nytt fönster 394 kB 2018-06-13 10.01
11. Bullerutredning_Granskning.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2018-06-13 10.01
12.1 Boplatslämningar Siggebobäck 2017.pdföppnas i nytt fönster 9 MB 2020-03-09 14.31
12.2 fornlämn.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-06-13 10.01
12.3 FFU Siggbo 2018.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-06-13 10.01
12.4 Arkeologisk förundersökning Siggbo 2018.pdföppnas i nytt fönster 8 MB 2018-06-19 10.09
13. Riskanalys Siggbo - farligt gods.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2018-06-13 10.01
14. PM Trafik Siggbo.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2018-06-13 10.01
15. Fördjupat landskapsprogram.pdföppnas i nytt fönster 9 MB 2018-06-13 10.01
Protokoll KF 2018-06-12 51§.pdföppnas i nytt fönster 247 kB 2018-06-13 10.01
Planprogram
Avtal