Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kommunens organisation

Kommunen består av en politisk organisation, som beslutar vad som ska göras, och en tjänstemannaorganisation, som bestämmer hur och också genomför det som beslutats.

Den organisationsform vi har idag syftar bland annat till att sätta individens behov i fokus och underlätta för denne vid kontakter med kommunen. I Tierps kommun är vi cirka 1 700 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge god service med hög kvalitet till våra drygt 20 000 medborgare och kunder.

Politisk organisation - beslutar vad som ska göras

Kommunfullmäktige (KF) - beslutar vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Beredningarna förbereder vissa ärenden till Kf.

Kommunfullmäktige (KF) är det högst beslutande organet i Tierps kommun. I KF sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen. Det parti som får flest röster i valet får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten.

Fullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att förbereda ärenden som det ska beslutas om i kommunfullmäktige. Beredningarnas sammanträden kan vara antingen stängda eller öppna för medborgarna att delta vid. Dialogen med medborgarna kan också ske genom medborgardialog. Det finns just nu en fast beredning, men inga tillfälliga beredningar. Den fasta beredningen är Demokratiberedningen.

Kommunstyrelsen (KS) - beslutar vad som ska göras. Kommunstyrelsens fyra utskott ser till att beslut i Kf omsätts i verkligheten.

Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i kommunfullmäktige omsätts av tjänstemännen i verksamheterna. Under kommunstyrelsen arbetar fyra utskott:

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks Au)
  • Samhällsbyggnadsutskottet
  • Utskottet barn och ungdom
  • Utskottet arbete och omsorg

Utskotten har genom en fastställd delegationsordning fått delegation från kommunstyrelsen att fatta vissa beslut.

Nämnder

Politikerna arbetar i olika nämnder, som förbereder ärenden till fullmäktige och genom beslut som fattats av fullmäktige. I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret.

Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

IT-nämnden är en samverkan mellan Tierp och Älvkarleby kommuner gällande bland annat drift av kommunernas IT-system och support till användare.

Lönenämnden är en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering.

Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.

Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Kommunala råd

Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna resp pensionärsrådet och kommunen.

Tjänstemannaorganisationen - bestämmer hur, och utför

Tjänstemannaorganisationen består av fyra block, och bestämmer hur något ska göras.

Kommunchef - leder och samordnar kommunens verksamheter

Blocket Kommunchefs ansvarsområden är bland andra att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.

Gemensam service - stöttar övriga organisationen med tjänster som är gemensamma för alla verksamheter, t ex ekonomi och IT.

Gemensam service stöttar den politiska organisationen samt Produktionsverksamheterna, Medborgarservice och Kommunchef med ekonomi, personal, IT, upphandling och processtöd.

Medborgarservice - är kontakten till kommunens funktioner för medborgare och näringsliv

Medborgarservice syftar till att ge medborgare och näringsliv bättre tillgänglighet till kommunens funktioner.

Produktion - verksamheter inom skola, omsorg, kultur och samhällsplanering

Inom blocket Produktion ryms tjänsteproduktion inom de fem verksamheterna Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg, Kultur och fritid, Utbildning samt Samhällsbyggnad.

Kommunala bolag

Tierps kommun har fyra bolag som hanterar fastigheter, vatten och avlopp, avfall och återvinning, väghållning och gatuskötsel.