Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kommunens organisation

Kommunen består av en politisk organisation, som beslutar vad som ska göras, och en tjänstemannaorganisation, som bestämmer hur och också genomför det som beslutats.

Den organisationsform vi har idag syftar bland annat till att sätta individens behov i fokus och underlätta för denne vid kontakter med kommunen. I Tierps kommun är vi cirka 1 700 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge god service med hög kvalitet till våra drygt 21 000 medborgare och kunder.

Organisationskiss

Organisationskarta

Politisk organisation - beslutar vad som ska göras

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunfullmäktige (KF) beslutar vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Tierps kommun. I Kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen. Det parti som får flest röster i valet får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten.

Kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att förbereda ärenden som det ska beslutas om i kommunfullmäktige. Beredningarnas sammanträden kan vara antingen stängda eller öppna för medborgarna att delta vid. Dialogen med medborgarna kan också ske genom medborgardialog. Det finns just nu en fast beredning, men inga tillfälliga beredningar. Den fasta beredningen är Demokratiberedningen.

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen (KS) beslutar om vad som ska göras. Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i kommunfullmäktige omsätts av tjänstemännen i verksamheterna. Under kommunstyrelsen arbetar fyra utskott:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks Au)
 • Samhällsbyggnadsutskottet
 • Utskottet barn och ungdom
 • Utskottet arbete och omsorg

Utskotten har genom en fastställd delegationsordning fått delegation från kommunstyrelsen att fatta vissa beslut.

Nämnder

Politikerna arbetar i olika nämnder, som förbereder ärenden till fullmäktige och genom beslut som fattats av fullmäktige. I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret.

Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

IT-nämnden är en samverkan mellan Tierp, Heby, Knvista, Älvkarleby och Östhammar kommuner gällande bland annat drift av kommunernas IT-system och support till användare.

Lönenämnden är en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering.

Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.

Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Kommunala råd

Under kommunstyrelsen verkar Rådet för funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet. Under 2019 inrättades också ett Näringslivsråd. Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädarna och kommunen.

Tjänstemannaorganisationen - bestämmer hur, och utför

Kommundirektör

Uppdraget är att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Hos kommundirektör ligger, förutom att leda och samordna, att tillskapa nya arenor och arbetssätt för att bland annat bistå kommunfullmäktiges beredningar.

Gemensam service

Gemensam service uppdrag är att stötta den politiska organisationen, kommunchef, Medborgarservice och Produktion. Gemensam service ska ge verksamheterna och den politiska organisationen stöd gällande:

 • ekonomi
 • arbetsliv- och personalfrågor
 • IT
 • kommuniktion
 • löneadministration och pensioner
 • upphandling
 • nämndadministration
 • kvalitet och utveckling
 • dokumenthantering

Medborgarservice

Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för medborgare och näringsliv. Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt, ansvara för myndighetsutövning, rådgivning, vägledning, marknadsföring, kommunikation och service.

Produktion

Inom Produktion ryms tjänsteproduktion inom Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg, Kultur och fritid och Utbildning. Större delen av kommunens verksamheter hör till Produktion.

Kommunala bolag

Tierps kommun har fyra bolag som hanterar fastigheter, vatten och avlopp, avfall och återvinning, väghållning och gatuskötsel.