Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ersättningsskyldighet vid placering för barn

Du som är förälder till ett barn som är placerat på ett HVB (hem för vård eller boende), i ett familjehem eller annan placeringsform, är skyldig att bidra till kostnaden för placeringen. Det gäller både för placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Ersättningsskyldigheten gäller oberoende om du som förälder är vårdnadshavare för barnet eller inte. Beräkningen ska göras för var och en av er som är föräldrar, även om ni bor tillsammans.

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård utanför det egna hemmet.

Hur mycket du ska betala beror på din årsinkomst och hur många barn du försörjer. Om din inkomst eller dina familjeförhållanden ändras ska du alltid kontakta oss. Privata skulder eller skuldsanering påverkar inte beräkningen.

Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga det som motsvarar högsta underhållstödsbeloppet.

Du som förälder står för kostnaderna för de resor du gör för att träffa ditt barn.

Ersättningsskyldigheten upphör när ditt barn flyttar hem till föräldrahemmet igen eller när ditt barn fyller 18 år.

Du som förälder kan inte överklaga beslutet om vad du ska betala i ersättning till kommunen.

Om du, vid beräkningstillfället, har försörjningsstöd från kommunen kommer du att bli betalningsbefriad.

Senast ett år efter att en beräkning om betalningsförmåga har gjorts kommer en ny beräkning att göras. Då inhämtas senaste taxeringsbeslut från Skattemyndigheten.

När ditt barn placeras i familjehem eller på HVB påverkas de bidrag som är knutna till barnet:

Barnbidrag - barnbidrag ska enligt Försäkringskassan alltid följa barnet. Barnbidraget flyttas därför över till familjehemmet. Om barnet är placerad på HVB utbetalas barnbidraget till socialnämnden.

Underhållsstöd - du har inte rätt till underhållsstöd när barnet är placerat. Och du måste själv ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan när placeringen upphör.

Vårdbidrag – Försäkringskassan beviljar inte vårdbidrag för placerade barn. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Ekonomiskt bistånd – ekonomiskt bistånd beviljas inte för kostnader för barnet när barnet är placerad.

Bostadsbidrag - kontakta Försäkringskassan för att få svar på om ditt bostadsbidrag påverkas av att barnet inte bor hemma.

Studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN) - som vårdnadshavare kan du behålla barnets studiestöd, men det ska komma barnet till godo. Socialnämnden kan om det finns särskilda skäl begära att studiestödet ska betalas till socialnämnden.

Barnpension – Försäkringskassan fortsätter att betala ut barnpension till förälder även om barnet placeras. Du som förälder bör använda barnpensionen för kostnader för barnet under placeringstiden, till exempel kläder och fritidsaktiviteter. Om barnpensionen inte förvaltas på ett för barnet tryggt sätt kan socialnämnden anmäla det till överförmyndarnämnden.