Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Björns skärgård - Nytt naturreservat

Reservatet har nu vunnit laga kraft! Tierps kommun fattade 2018-06-12 beslut om att bilda ett kommunalt naturreservat vid Björns skärgård norr om Fågelsundet. Syftet med reservatsbildningen är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Invigning hölls den 28 och 29 september.

Björns skärgård är ett Natura 2000-område, och nu även ett naturreservat. Skärgården är ett mycket viktigt häckningsområde för fåglar och de grunda havsvikarna fungerar som barnkammare för många fiskarter. Naturreservatet ska vara en viktig del i nätverket av skyddade områden med låg mänsklig påverkansgrad i Östersjön och utgöra referensområde för forskning, undervisning och miljöövervakning.

Huvudön Björn nås med båt från Fågelsundet och skärgården är även trevligt att upptäcka med kajak. Var observant på att vissa delar är fågelskyddsområden, vilka det är förbjudet att vistas i under vår och sommar. En del av reservatet ligger på fastlandet, precis väster om Fågelsundet.

Hyra fyrvaktarbostaden

Fyrvaktarbostaden ligger på Björn, skärgårdens yttersta ö. Information om hur du bokar stugan och pris finns på Upplandsstiftelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är även Upplandsstiftelsen som förvaltar naturreservatet.

Bakgrund

Tierps kommun fattade 2010 beslut (KS 2010/298) om att förvärva del av fastigheten Björn l:l i syfte att bilda ett kommunalt naturreservat. Upplandsstiftelsen som verkar för att bevara de höga naturvärdena och utveckla friluftslivet i Björns skärgård förvärvade Björn 1:1 från kommunen samt den största resterande delen av det blivande reservatet av Bergvik skog AB.

Upplandsstiftelsen har genomfört inventeringar av området och tillsammans med kommunen tagit fram skötselplan och beslutshandlingar. Samråd skedde under vintern 2017/2018, se samrådsredogörelse under beslutshandlingar.

Beslutshandlingar

Om Björns skärgård

Vattendjupet i Björns skärgård överstiger sällan sju meter och är ofta betydligt mindre. Övärlden skapas både av låga hällar och stråk med grov morän. Bottnarna är huvudsakligen steniga och grusiga och endast mindre områden med tunna lager av finsediment. Framförallt i områdets södra delar ger landhöjningen upphov till intressanta avsnörningsstadier. Dessa utbredda, grunda bottnar utgör sannolikt viktiga områden för lek och uppväxt av fisk.

Ön Björn ligger som en utpost i den norra delen av skärgården. Det är en flack ö som ligger exponerad mot Bottenhavet. Det exponerade läget som kännetecknar flera öar i skärgården präglar naturen starkt, bland annat genom att träd och buskar är snedvuxna, låga och vindpinade.

Skogarna i reservatet är så kallad naturlig primärskog. Naturtypen inrymmer hela den naturliga busk- och skogssuccession som uppkommit genom landhöjning i relativt sen tid. Inslag av gammal barrblandskog förekommer också bland annat på fastland samt på ön Fågeln. Här och var finns små kärr och mindre sumpskogar av främst klibbal med inslag av ask.

Stränderna är ganska flikiga med grunda vikar, sund och delvis avsnörda gölar och flador. Flera av de större öarna kännetecknas av en nordlig sida med ganska låga och flacka hällar och klippor, medan den södra delen domineras av steniga stränder med örtrika strandängar.

Inom naturreservatet bejakas ett fortsatt varsamt nyttjande av området och dess naturresurser inom ramen för det övergripande syftet. Viktiga häckningsplatser för kustfåglar fredas i särskilda fågelskyddsområden.

Projekt

Under 2018 har Tierps kommun beviljats en summa pengar för tre naturvårds- och friluftsprojekt. För Björns skärgård innebär projektet att göra området mer tillgängligt och inbjudande för besökare samt att genomföra naturvårdsåtgärder för att öka skärgårdens naturvärden. Raststugan på ön Björn ska rustas upp och användas för uthyrning, eldstäder och rastplatser ska byggas och spänger anläggas.

Strandängarna ska röjas från sly för att skapa bättre miljöer för markhäckande fågelarter och skyltar med information och kartor ska uppföras för att underlätta för besökare.

Under hösten ska en invigning med guidningar hållas. Projektet genomförs i samarbete med Upplandsstiftelsen, Upplands Ornitologiska Förening och Världsnaturfonden WWF och pågår 2018-2019.