Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tierps resecentrum

Tierps resecentrum kommer att byggas om för möta framtidens behov, öka tillgängligheten och skapa en hållbar resandemiljö. Arbetet kommer pågå under stora delar av 2023.

Översiktsbild över Tierps resecentrum. I mitten av bilden syns en busslinga. En gul buss svänger runt i kurvan av busslingan.

Bakgrund

Tierp växer och dagligen reser tusentals personer till och från orten med kollektivtrafik. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en förbättrad tillgänglighet och användarbarhet som kan möta den ökade resandeutvecklingen med kollektivtrafiken. Tierp är en av de största bytespunkterna i Uppsala län och är därför en viktig plats för att skapa goda förutsättningar till det hållbara resandet.

Projektets omfattning och tidsplan

Ombyggnationen delas in i två etapper under 2023.

  • Etapp 1: Stationsgatan.
    Beräknas pågå mellan april – juli
  • Etapp 2: Busstationen
    Beräknas pågå mellan augusti – december

    Arbetet slutförs helt och hållet sommaren 2024.

Så påverkas trafiken

Under etapp 1 kommer delar av Stationsgatan att stängas av för fordonstrafik. Tillfälliga trafiklösningar kommer ordnas för att upprätthålla tillgängligheten för berörda med risk för trafikstörningar.

Trafikljus kommer reglera trafiken vid kurvan av Södra Esplanaden och Järnvägsesplanaden, eftersom att sträckan kommer trafikeras av UL:s bussar. Det kommer råda begränsad framkomlighet och övrig fordonstrafik rekommenderas att ta alternativa vägar för att förhindra trafikstörningar.

Centralgatan mellan Borgmästaregatan och Stationsgatan blir dubbelriktad för att underlätta för bilister att ta sig in och ut från mataffärens parkering.

Under etapp 2 stängs busstationen av och Stationsgatan kommer återigen vara öppen för trafik. Regionbusstrafiken kommer under denna period ha tillfälliga hållplatslägen längs med Järnvägsesplanaden och Stationsgatan.

Det innebär att framkomligheten för biltrafiken kan komma att påverkas. Önskvärt är att de som har ett behov av att hämta och lämna med bil till tåget väljer att göra det längs med Grevegatan på andra sidan av järnvägen.

Kommunen uppmuntrar den som inte har behov av bil att istället gå eller ta cykel för mindre trängsel.

Parkering

Pendlarparkeringen vid Järnvägspromenaden kommer att hållas avstängd från och med 19 april till 31 december 2023. Under tiden hänvisar vi till kommunens andra långtidsparkeringar vid Kulturhuset Möbeln, Parkgatan och Stora Salutorget.

Utformning

Stationsgatan
Kantstensparkeringarna efter gatan görs om till träd- och planteringsytor för inbjudande stadsmiljö och säkrare trafikmiljö. Åtgärden syftar till att förbättra framkomligheten för regionbusstrafiken och öka trafiksäkerheten längs vägen.

Kantstensparkeringarna framför flerbostadshuset med handel och service i bottenplan kommer däremot att finnas kvar. Det kommer även göras fartdämpande åtgärder för fordonstrafik i syfte att förbättra trafiksäkerheten för gång och cykel.

Busstationen
Busstationen kommer byggas om i syfte att anpassa bussterminalen för att utöka kapaciteten, tillgängligheten, användningsområdet och framkomligheten. Målet är att skapa en attraktiv, säker och trivsam resandemiljö som är hållbar.

Ombyggnationen innebär bland annat att plattformen förses med taktila ledstråk och får en högre höjd vilket underlättar på- och avstigning för resenärer med funktionsnedsättning. Vidare kommer platsen förbättras med markvärme, belysning, större väderskydd och realtidskyltar som ger bättre överblick över avgångstiderna och hållplatsläge för bussarna.

Detta är ett resecentrum

Tierps resecentrum är en bytespunkt där medborgare och resenärer enkelt och smidigt ska kunna förflytta sig mellan olika trafikslag. Här är det nära till service och det finns goda möjligheter att parkera cykel eller bil. Man ska inom korta avstånd kunna byta mellan olika trafikslag som tåg, buss, bil eller cykel. Det ska vara enkelt att röra sig och hitta i resecentrum. Det färdigställda resecentrumet blir också en central mötesplats där många människor rör sig dagligen.