Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Fiskvandringsväg i Karlholm

Vid det första vandringshindret upp i Tämnarån från havet har en fiskvandringsväg utformad som en naturlig åfåra anlagts. Här kommer fiskarna förbi Storådämmet och kan ta sig hela vägen från Karlholm till Västland. Varje vår anordnas Tämnaråns dag då vi tittar på livet under ytan.
2024 är Tämnaråns dag tisdagen den 14 maj kl 12:30

Det finns ett antal stigar som leder till området. Tar du stigen från Karlitplan finns där både busshållplats och möjlighet att parkera bilen. Stigen söderifrån, över dammluckorna, rekommenderas inte i nuläget då de utreds inför renovering.

Vid fiskvandringsvägen finns stockbänkar att vila på och samtidigt njuta av vattenblänk och porlande vatten. Här finns även en grillplats som är till för allmänheten, glöm bara inte att ta med egen ved.

Förstora bilden

Stigar till fiskvandringsvägen, den södra över dammluckorna bör undvikas

Fisk

Upplandsstiftelsen utförde elfiske i omlöpet vid två tillfällen under hösten 2014 och vid ett tillfälle under våren 2015.

Vid första hösttillfället, den 3 september 2014, fångades abborre, gädda, id, sutare, gers, stensimpa och stora mängder mört.

Vid det andra elfisket, den 7 oktober, som var ett demonstrationsfiske med endast en utfiskning, fångades tre öringyngel vilket visar att öring reproducerar sig i ån.

Vid elfisket våren 2015, som utfördes i samband med den officiella invigningen den 7 maj, blev fångsten mager men intressant. En mört och en lake fångades. Laken är rödlistad och därför är det mycket glädjande att den bevisligen kan använda fiskvandringsvägen.

Fångsten i ryssjan under den årligt återkommande Tämnaråns dag brukar mest bestå av mört, då ådagen arrangeras under mörtens vandringstid. Men 2018 fångades även öring i ryssjan.

Förstora bilden

Öringyngel från Tämnarån. Foto: Johan Persson, Upplandsstiftelsen

Informationsskylt som finns intill vandringsvägen:

Förstora bilden

Det finns mer att läsa om arterna på exempelvis Havs- och vattenmyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Normalvattenstånd

Vattenståndet regleras automatiskt via automatluckorna som monterades i samband med att vandringsvägen anlades. Normalt ska nivån +4,30 hållas. Detta kontrolleras via mätstickan som finns på spetsen av den lilla ön närmast automatluckorna. 0 markerar normalnivå.

Enklast syns dock normalnivån vid inloppet till fiskvandringsvägen. När vattnet når upp till första betongavsatsen är det normalnivå.

Vattennivån får vara lägst +4,10 alltså 2 dm under kanten, då stängs alla luckor. Högsta nivå är +4,60 och då öppnas alla luckor för fullt.

På bilden nedan är vattenståndet lägre än normalvattenstånd.

Förstora bilden

Läs mer om projektet

I arbetet med översynen av kustmynnande vattendrag i kommunen föll fokus på vandringshinder i Tämnarån. Kommunen tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade i november 2009 att ansöka om medel ur Naturvårdsverkets havsmiljöanslag för att skapa en fri vandringsväg förbi första vandringshindret.

Beslut om beviljat havsmiljöanslag kom i april 2010. Bidrag ansöktes och beviljades även i form av EU-medel via Fiskeområde Södra Bottenhavet samt fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen i Uppsala län.

Projektet planerades som ett treårigt projekt:

  • 2010 - Förstudie, tre förslag till utformning av vandringsväg togs fram
  • 2011 - Geotekniska undersökningar och ny vattendom
  • 2012 - Anläggande av vandringsväg (flyttades till 2013 på grund av försening med ny vattendom)

Förstudien genomfördes som planerat under 2010 och resulterade i en rapport som redovisade tre möjliga fiskvandringsvägar. Se pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 1.6 MB).

Vid samrådsmöte med sakägarna enades om att alternativ 2, ett omlöp, är det bästa alternativet säkerhetsmässigt, ekonomiskt, biologiskt och estetiskt. Minnesanteckningar från samrådsmöte om fiskvandringsväg i Karlholm. Pdf, 38 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 37.5 kB)

En geoteknisk undersökning genomfördes och jordprover togs som visade på markens beskaffenhet samt att det inte förekom några föroreningar på platsen.

Geoteknisk undersökning Pdf, 572 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 571.9 kB).
Rapport jordprover Pdf, 259 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 259.3 kB).

En ny vattendom behövdes för att fastställa de vattennivåer som hållits de senaste åren. Ansökan skickades in i november 2011 och domen kom i juni 2013. Arbetet inleddes i augusti 2013.

Fiskvandringsvägen efterliknar en naturlig bäckfåra så att den samtidigt som den fungerar som en passage för fisken även utgör en tillkommande livsmiljö för vattenlevande djur.

Skiss före anläggandet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 1.6 MB).
Skiss omlöp. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 1.9 MB)

I samband med anläggandet av fiskvandringsvägen byttes också dammluckorna ut i norra utskovet till automatluckor för att underlätta och förbättra skötseln.

Anläggningsarbetet slutfördes i januari 2014.