Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Revision

Revisorerna ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktige i Tierps kommun har gett revisorerna ett uppdrag. De ska granska kommunens verksamhet så att den sköts effektivt och säkert.

I revisorernas uppdrag ingår också att granska att räkenskaperna är rättvisande och att den befintliga kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också i uppgift att granska verksamheten i kommunens aktiebolag genom sin roll som lekmannarevisorer. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på uppdrag av fullmäktige och därigenom också för medborgarna.

Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer.
Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i Tierpsbyggen AB, Tierps kommunfastigheter AB samt AB Tierps Fjärrvärme. I uppdraget ingår även revision av de gemensamma nämnderna: It-nämnden, lönenämnden samt räddningsnämnden och överförmyndarnämnden i Uppsala.

Under mandatperioden 2019 till 2022 är följande revisorer valda:

  • Daniel Blomstedt, ordf.
  • Karl-Gunnar Marklund, vice ordf.
  • Mogens Jakobsen
  • Veronnica Stennek
  • Inger Källgren Sawela

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag och god revisionssed. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Lekmannarevisorernas verksamhet regleras i aktiebolagslagen.

Revisionsrapporter

2017

2016

2015

2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhet i Tierps och Älvkarlebys kommuner.pdf 201 kB 2018-03-27 11.19
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av IT-säkerhet i Tierps och Älvkarlebys kommuner.pdf 219 kB 2018-03-27 11.19
2a. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll.pdf 782 kB 2018-03-27 11.19
2b. Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll.pdf 861 kB 2018-03-27 11.20
2c. Beslut Kommunstyrelsen § 40.2015 - Granskning av intern kontroll.pdf 425 kB 2018-03-27 11.20
3a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av fastigheter.pdf 2 MB 2018-03-27 11.20
3b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunens hantering av fastigheter.pdf 906 kB 2018-03-27 11.20
3c. Beslut Kommunstyrelsen § 74.2014 - Granskning av kommunens hantering av fastigheter.pdf 767 kB 2018-03-27 11.20
4a. Revisionsrapport - Granskning av uppföljning av långsiktig ekonomisk planering.pdf 1 MB 2018-03-27 11.20
4b. Revisorernas utlåtande - Granskning av uppföljning av långsiktig ekonomisk planering.pdf 881 kB 2018-03-27 11.20
4c. Beslut Kommunstyrelsen § 41.2015 - Granskning av uppföljning av långsiktig ekonomisk planering.pdf 609 kB 2018-03-27 11.20
5a. Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2014.pdf 2 MB 2018-03-27 11.20
5b. Revisorernas utlåtande - Granskning av delårsrapport 2014.pdf 317 kB 2018-03-27 11.20
Revisionsberättelse för år 2014.pdf 4 MB 2018-03-27 11.20
Granskning av årsredovisning 2014.pdf 388 kB 2018-03-27 11.20

Här kan du anmäla en fråga till kommunens revisorer

Om du har förslag på en fråga som kommunens revisorer kan granska är du välkommen att kontakta någon av revisorerna eller kommunrevisionens biträde.
Du kan också skicka brev till:

Kommunrevisionen
Tierps kommun
815 80 Tierp

Sakkunnigt biträde till revisorerna

Genom upphandling har det bestämts vilka som ska vara revisorernas (och lekmannarevisorernas) sakkunniga biträde. För innevarande upphandlingsperiod har PwC anlitats.

Kontaktperson hos PwC är: Carin Hultgren, Carin.Hultgren@pwc.com