Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Revision

Revisorerna ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktige i Tierps kommun har gett revisorerna ett uppdrag. De ska granska kommunens verksamhet så att den sköts effektivt och säkert.

I revisorernas uppdrag ingår också att granska att räkenskaperna är rättvisande och att den befintliga kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också i uppgift att granska verksamheten i kommunens aktiebolag genom sin roll som lekmannarevisorer. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på uppdrag av fullmäktige och därigenom också för medborgarna.

Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer.
Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen, Tierps Energi & Miljö AB samt TEMAB Fjärrvärme AB. I uppdraget ingår även revision av de gemensamma nämnderna: It-nämnden, lönenämnden samt räddningsnämnden och överförmyndarnämnden i Uppsala.

Under mandatperioden 2019 till 2022 är följande revisorer valda:

  • Göran Carlsson (S), ordförande
  • Karl-Gunnar Marklund (S), vice ordförande
  • Mogens Jakobsen (SD)
  • Peter Staland (C)
  • Inger Klockeman (M)

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag och god revisionssed. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Lekmannarevisorernas verksamhet regleras i aktiebolagslagen.

Revisionsrapporter

2020

2019

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler.pdf 304 kB 2019-11-15 14.29
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler.pdf 625 kB 2019-11-15 14.29
1c. Beslut kommunstyrelsen § 68.2018 - Granskning av lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler.pdf 109 kB 2019-11-15 14.29
2a. Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden en gemensam granskning med Tierp Älvkarleby.pdf 8 MB 2019-11-15 14.36
2b. Revisorernas utlåtande - Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden en gemensam granskning med Tierp Älvkarleby och Knivsta.pdf 1 MB 2019-11-15 14.36
2c. Beslut kommunstyrelsen §11.2018 - Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden en gemensam gran.pdf 106 kB 2019-11-15 14.36
2d. Yttrande - Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden en gemensam granskning med Tierp Älvkarleby och Knivsta.pdf 90 kB 2019-11-15 14.36
3a. Revisionsrapport - Granskning av exploateringsprocessen - styrning och kontroll samt redovisning.pdf 2 MB 2019-11-15 14.58
3b. Revisorernas utlåtande - Granskning av exploateringsprocessen - styrning och kontroll samt redovisning.pdf 698 kB 2019-11-15 14.58
3c. Beslut kommunstyrelsen § 95.2019 - Granskning av expolateringsprocessen - styrning och kontroll samt redovisning.pdf 114 kB 2019-11-15 14.58
3d. Yttrande - Granskning av exploateringsprocessen - styrning och kontroll samt redovisning.pdf 116 kB 2019-11-15 14.58
4a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen.pdf 8 MB 2019-11-15 15.07
4b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen.pdf 812 kB 2019-11-15 15.07
4c. Beslut kommunstyrelsen § 10.2018 - Granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen.pdf 110 kB 2019-11-15 15.07
4d. Yttrande - Granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen.pdf 92 kB 2019-11-15 15.07
Revisionsberättelse för år 2018.pdf 5 MB 2019-11-15 15.12
Granskning av årsredovisning 2018.pdf 357 kB 2019-11-15 15.12

2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin.pdf 43 MB 2018-03-27 11.36
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin.pdf 375 kB 2018-03-27 11.36
1c. Beslut kommunstyrelsen § 80.2017 - Granskning av barn och ungdomspsykiatrin.pdf 293 kB 2018-03-27 11.36
2a. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet och system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.pdf 4 MB 2018-03-27 11.36
3a. Revisionsrapport - Granskning äldreomsorgens framtidsplanering.pdf 3 MB 2019-11-22 09.45
3b. Revisrorernas utlåtande - Granskning äldreomsorgens framtidsplanering.pdf 462 kB 2019-11-22 09.45
3c. Beslut kommunstyrelsen § 81.2017 - Granskning av äldreomsorgens framtidsplaneringar.pdf 249 kB 2019-11-22 09.45
3d. Yttrande - Granskning äldreomsorgens framtidsplanering.pdf 619 kB 2019-11-22 09.45
4a. Revisionsrapport - Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner.pdf 7 MB 2019-11-22 09.50
4b. Revisorernas utlåtande - Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner.pdf 765 kB 2019-11-22 09.50
4c. Beslut kommunstyrelsen § 7.2019 - Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner.pdf 339 kB 2019-11-22 09.50
4d. Yttrande - Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner.pdf 2 MB 2019-11-22 09.50
5a. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf 6 MB 2019-11-22 10.31
5b. Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf 636 kB 2019-11-22 10.31
5c. Beslut kommunstyrelsen § 61.2018 - Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf 107 kB 2019-11-22 10.31
6a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med personal- och kompetensförsörjning.pdf 10 MB 2019-11-22 10.34
6b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunens arbete med personal- och kompetensförsörjning.pdf 616 kB 2019-11-22 10.34
6c. Beslut kommunstyrelsen § 7.2018 - Granskning av kommunens arbete med personal- och kompetensförsörjning.pdf 112 kB 2019-11-22 10.34
7a. Revisionsrapport - Granskning av hantering av kommunala nedlaga deponier.pdf 10 MB 2019-11-22 10.37
7b. Revisorernas utlåtande - Granskning av hantering av kommunala nedlaga deponier.pdf 653 kB 2019-11-22 10.37
7c. Beslut kommunstyrelsen § 6.2018 - Granskning av hantering av kommunala nedlagda deponier.pdf 99 kB 2019-11-22 10.37
8a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och våld.pdf 8 MB 2019-11-22 10.51
8b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och våld.pdf 385 kB 2019-11-22 10.51
8c. Beslut kommunstyrelsen § 39.2018 - Granskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och våld.pdf 112 kB 2019-11-22 10.51
Revisionsberättelse för år 2017.pdf 5 MB 2019-11-15 15.11
Granskning av årsredovisning 2017.pdf 274 kB 2019-11-15 15.11

2016

2015

2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhet i Tierps och Älvkarlebys kommuner.pdf 201 kB 2018-03-27 11.19
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av IT-säkerhet i Tierps och Älvkarlebys kommuner.pdf 219 kB 2018-03-27 11.19
2a. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll.pdf 782 kB 2018-03-27 11.19
2b. Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll.pdf 861 kB 2018-03-27 11.20
2c. Beslut Kommunstyrelsen § 40.2015 - Granskning av intern kontroll.pdf 425 kB 2018-03-27 11.20
3a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av fastigheter.pdf 2 MB 2018-03-27 11.20
3b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunens hantering av fastigheter.pdf 906 kB 2018-03-27 11.20
3c. Beslut Kommunstyrelsen § 74.2014 - Granskning av kommunens hantering av fastigheter.pdf 767 kB 2018-03-27 11.20
4a. Revisionsrapport - Granskning av uppföljning av långsiktig ekonomisk planering.pdf 1 MB 2018-03-27 11.20
4b. Revisorernas utlåtande - Granskning av uppföljning av långsiktig ekonomisk planering.pdf 881 kB 2018-03-27 11.20
4c. Beslut Kommunstyrelsen § 41.2015 - Granskning av uppföljning av långsiktig ekonomisk planering.pdf 609 kB 2018-03-27 11.20
5a. Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2014.pdf 2 MB 2018-03-27 11.20
5b. Revisorernas utlåtande - Granskning av delårsrapport 2014.pdf 317 kB 2018-03-27 11.20
Revisionsberättelse för år 2014.pdf 4 MB 2018-03-27 11.20
Granskning av årsredovisning 2014.pdf 388 kB 2018-03-27 11.20

Här kan du anmäla en fråga till kommunens revisorer

Om du har förslag på en fråga som kommunens revisorer kan granska är du välkommen att kontakta någon av revisorerna eller kommunrevisionens biträde.
Du kan också skicka brev till:

Kommunrevisionen
Tierps kommun
815 80 Tierp

Sakkunnigt biträde till revisorerna

Genom upphandling har det bestämts vilka som ska vara revisorernas (och lekmannarevisorernas) sakkunniga biträde. För innevarande upphandlingsperiod har KPMG anlitats.

Kontaktperson hos KPMG är: Micaela Hedin, micaela.hedin@kpmg.se